Question:

FOMC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ủy ban Thị trường mở Liên bang

Tiếng Anh: Federal Open Market Committee


Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) là ủy ban chính sách trong Hệ thống Dự trữ Liên bang, thiết lập những mục tiêu chính sách tiền tệ ngắn hạn cho Fed. Ủy ban gồm 7 người đứng đầu của Ủy ban Dự trữ Liên bang, cộng với năm trong số mưòi hai chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là thành viên thường trực của FOMC. Bốn vị trí khác được tổng thống bổ nhiệm trên cơ sở luân phiên giữa các chủ tịch của 11 Ngân hàng Dự trữ Liên bang khác, ủy ban này thực hiện những mục tiêu tiền tệ bằng cách chỉ thị Phòng Chứng Khoán Thị Trường Mở tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New York, để mua hoặc bán các chứng khoán chính phủ từ tài khoản đặc biệt, gọi là Tài khoản thị trường mở, tại Fed New York. Khi FOMC mua chứng khoán, nó bổ sung dự trữ cho hệ thống ngân hàng, mở rộng nguồn cung tín dụng và cho phép các ngân hàng cho vay nhiều hơn: khi bán chứng khoán, nó rút vốn dự trữ và thắt chặt tín dụng.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thường mua và bán chứng khoán, thường là hối phiếu Kho bạc Mỹ, cho tác động dài hạn. Đối với những điều chỉnh dự trữ ngân hàng ngắn hạn, nó sẽ bán chứng khoán cho các trung tâm giao dịch chứng khoán với thỏa thuận mua lại (Thỏa thuận mua bán tương xứng), hoặc mua chứng khoán từ hãng giao dịch, tiếp theo là việc bán lại cho hãng giao dịch (thỏa thuận mua lại). Những hoạt động của thị trường mở là một trong ba công cụ chính sách tiền tệ của Dự trữ Liên bang; những công cụ khác là lãi suất chiết khấu, và yêu cầu dự trữ trên giao dịch và tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.