Question:

FP&A là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính

Tiếng Anh: Finance Planning & Analysis


Lập kế hoạch & Phân tích Tài chính (FP&A) là quá trình lập ngân sách, dự báo và phân tích nhằm đảm bảo tình hình tài chính và hỗ trợ quá trình thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty. Các chuyên gia, trưởng phòng và giám đốc FP&A là những người chịu trách nhiệm cung cấp các kết quả phân tích tài chính và các thông tin cần thiết khác cho các nhà quản lý cấp cao, để họ có thể đưa ra các quyết định và chiến lược hoạt động đúng đắn.

Hàng năm, chuyên gia FP&A sẽ điều hành quy trình lập ngân sách và đưa ra các dự báo thể hiện hiệu suất hoạt động kinh doanh dự kiến trong tương lai của doanh nghiệp. Họ cũng tiến hành phân tích các kết quả đã đạt được và xu hướng kinh doanh, để có thể tư vấn cho Ban giám đốc biện pháp giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh của công ty. Các chuyên gia FP&A có trách nhiệm báo cáo công việc trực tiếp với Ban giám đốc. Họ chịu trách nhiệm đối chiếu kết quả thực tế so với kế hoạch, cập nhật các dự báo và thông báo cho Ban giám đốc về tiến độ thực hiện các kế hoạch chiến lược của công ty.