Câu hỏi:

FY là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Năm tài chính

Tiếng Anh: Fiscal Year


Năm tài chính là khoảng thời gian mà trong đó dự toán thu – chi tài chính của nhà nước đã được phê chuẩn có hiệu lực thi hành.
Ở Việt Nam, năm tài chính được gọi là năm ngân sách. Ở Mỹ, năm tài chính còn được gọi là năm thuế.
Đây là thời kỳ hạch toán của các doanh nghiệp hoặc chính phủ, nó có thể khác với năm lịch. Đa số các chính phủ sử dụng năm lịch bình thường làm năm tài chính, nhưng một số nước có năm tài chính khác với năm lịch, chẳng hạn năm tài chính của nước Mỹ bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm trước tới 30 tháng 9 năm sau. Từ tài khóa thường được sử dụng thay thế cho năm tài chính. Ví dụ năm tài chính 1999 còn được gọi là tài khóa 1999.