Question:

GDR là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chứng chỉ lưu kí toàn cầu

Tiếng Anh: Global Depositary Receipt


Chứng chỉ lưu kí toàn cầu là chứng chỉ ngân hàng được cấp tại nhiều quốc gia đối với cổ phần của một công ty nước ngoài.

Nội dung về chứng chỉ lưu kí toàn cầu:

Chứng chỉ lưu kí toàn cầu (GDR) là một loại chứng chỉ ngân hàng đại diện cho cổ phần trong một công ty nước ngoài, như một chi nhánh nước ngoài của một ngân hàng quốc tế sau đó nắm giữ cổ phần.

Các cổ phiếu tự giao dịch như cổ phiếu ở trong nước, nhưng trên thế giới, các chi nhánh ngân hàng khác nhau cung cấp cổ phiếu để bán. Các thị trường tư nhân sử dụng GDR để huy động vốn bằng đô la Mỹ hoặc euro. Khi thị trường tư nhân cố gắng kiếm được euro thay vì đô la Mỹ, GDR được gọi là EDR.

Các nhà đầu tư giao dịch GDR ở nhiều thị trường mà họ thường gọi là thị trường vốn vì chúng được coi là chứng chỉ có thể thương lượng. Các nhà đầu tư sử dụng thị trường vốn để tạo thuận lợi cho việc buôn bán các công cụ nợ dài hạn và cho mục đích tạo vốn. Giao dịch GDR trên thị trường quốc tế có xu hướng có chi phí liên kết thấp hơn so với một số cơ chế khác mà các nhà đầu tư sử dụng để giao dịch chứng khoán nước ngoài.