Question:

GFCF là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tích lũy tài sản cố định gộp

Tiếng Anh: Gross fixed capital formation


Tích lũy tài sản cố định gộp là sự tăng/giảm về tài sản cố định (có thể là do đầu tư, có thể do người khác cho, có thể là giảm đi do đem bán) do kết quả của quá trình sản xuất. Việc giảm do tai nạn cháy nhà, phá hủy để xây mới không được tính vào đây vì đây là các hành động không nằm trong diện giao dịch trong sản xuất.