Question:

GL là gì?

Answer:

Tiếng Việt: General Ledger (Sổ cái chung)

Tiếng Anh: General Ledger


General Ledger (Sổ cái chung) là tài liệu kế toán cực kỳ quan trọng của doanh nghiệp. Nó giúp ghi chép, tóm tắt những thay đổi tài chính của một công ty và các giao dịch mua bán, trao đổi trong một kỳ kế toán.

Sổ cái chung bao gồm những tài khoản do khách hàng của ngân hàng sở hữu, được lưu giữ riêng biệt trong bộ phận kế toán của ngân hàng trong tài khoản phụ hay tài khoản kiểm soát có thể liệt kê các tài khoản khách hàng theo loại, theo kỳ hạn, thế chấp…

Sổ cái chung cũng là căn cứ để doanh nghiệp công khai tài chính cho cổ đông, cơ quan nhà nước và những tổ chức bên ngoài khác.

Giống như sổ cái tài khoản, sổ cái chung vẫn có các tài khoản “Phải thu” và “Phải trả”. Tuy nhiên sổ cái chung chỉ ghi nhận tổng giá trị phải thu và trả chứ không cần phải ghi rõ từng tài khoản, từng khách hàng hay từng nhà cung cấp.