Question:

HMRC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cơ quan Thuế và Hải quan Anh

Tiếng Anh: Her Majesty’s Revenue and Customs


Cơ quan Thuế và Hải quan được thành lập bởi Đạo luật Nghị viện năm 2005 với tư cách là cơ quan thay thế cho cơ quan thanh toán, hải quan và thuế tiêu thụ nội địa, HMRC là cơ quan thực hiện tất cả các chức năng nói trên của Vương quốc Anh.

HMRC được thành lập nhằm thanh toán chi phí trả cho các dịch vụ công cộng của Vương quốc Anh; giúp đỡ các gia đình và cá nhân nằm trong diện được hỗ trợ tài chính với mục tiêu hoạt động vô tư, công bằng, trung thực và hiệu quả.

HMRC là cơ quan chính phủ nhưng không có bộ trưởng (NMGDs), được thành lập bởi Ủy ban Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (CRCA). HMRC báo cáo với Quốc hội thông qua Bộ trưởng Tài chính, người giám sát hoạt động chi tiêu của cơ quan này. HMRC là cơ quan hàng đầu của ương quốc Anh về bảo vệ và thực hiện các chính sách.