Câu hỏi:

IPO là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Phát hành công khai lần đầu

Tiếng Anh: Initial Public Offering


Phát hành công khai lần đầu có thể hiểu là việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

Đặc trưng:

Việc phát hành công khai lần đầu (IPO) có nghĩa là một doanh nghiệp lần đầu tiên huy động vốn từ công chúng rộng rãi bằng cách phát hành các cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường).

Cổ phiếu phổ thông (Common stock) hay còn gọi là cổ phiếu thường là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty.