Question:

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bao hàm những đặc trưng nào sau đây?

Answer:

Đầy đủ các đặc trưng chung vốn có của kinh tế thị trường và những đặc trưng riêng của Việt Nam.

Vì: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trước hết phải là kinh tế thị trường, đồng thời phải có những đặc điểm phù hợp với định hướng xã hội xã hội chủ nghĩa của VIệt Nam trong quá trình phát triển.