Câu hỏi:

LOI là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Thư Ý định

Tiếng Anh: Letter of intent


Thư Ý định (LOI) là một văn bản diễn tả ý định của người kí tên trong bức thư đi vào một hợp đồng chính thức, đặc biệt trong sắp xếp công việc kinh doanh hoặc thanh toán thương mại.

LOI thường dùng trong những tình huống trong đó một bên đang bán doanh nghiệp hay phương tiện kinh doanh cho bên kia. Nhưng LOI có thể cũng được dùng để phác họa mối quan hệ trong hợp đồng giữa hai bên nhà cung cấp và khách hàng. Vì vậy, trong từng lĩnh vực, LOI có ý nghĩa khác nhau.

Trong đầu tư, LOI là bức thư phác họa ý định của một doanh nghiệp để tiến tới sát nhập hay mua đứt một doanh nghiệp khác. Trong khu vực thương mại, LOI, nói chung, là văn bản tóm tắt các thành phần chính của một đề nghị kinh doanh, gồm giá mua bán, phương thức thanh toán, ngày tháng để ký và kết thúc thương vụ.

LOI cũng được dùng để phát họa những kì vọng giữa những nhà cung cấp và khách hàng. Mặc dù trong trường hợp này, LOI là một hướng dẫn hơn là một hợp đồng nhưng nó có thể thảo luận tất cả các khía cạnh của quan hệ. Chẳng hạn, nhà cung cấp ràng buộc duy trì đủ hàng tồn kho sản phẩm và nguyên liệu, chi tiết đặt hàng, phương thức vận chuyển, vận đơn và thủ tục giao hàng, xử lí trong trường hợp giá thay đổi, phân bổ trách nhiệm trong các khu vực như chất lượng nguyên liệu và sự xác nhận, các nỗ lực để giảm thiểu chi phí, thời hạn hợp đồng.