Question:

MiFID là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Định hướng Công cụ Tài chính thị trường

Tiếng Anh: Markets in Financial Instruments Directive


Định hướng Công cụ Tài chính thị trường là một quy định giúp gia tăng sự minh bạch trong các thị trường tài chính tại châu Âu và tiêu chuẩn hóa các thông tin bắt buộc phải cung cấp trong những thị trường nhất định.

Các quy tắc sẽ tiếp cận sâu vào ngành công nghiệp tài chính và chuyển đổi cách thức các hoạt động kinh doanh được tiến hành. Định hướng Công cụ Tài chính thị trường cung cấp một bộ tiêu chuẩn các hướng dẫn chi tiết về cách các ngân hàng thực hiện giao dịch thay cho khách hàng của họ, cách họ báo cáo các giao dịch này và cách thức thanh toán cùng với các quy định khác.