Question:

MOU là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Biên bản ghi nhớ

Tiếng Anh: Memorandum of understanding


Biên bản ghi nhớ là một biên bản ghi nhớ thể hiện sự thỏa thuận giữa hai bên hoặc nhiều bên khác.

Biên bản ghi nhớ đóng vai trò là một loại tài liệu, hồ sơ hay công cụ không chính thức, sử dụng trong các trường hợp các bên liên quan không mong muốn cam kết bằng biên bản pháp lý hay trong những trường hợp các bên không thể thống nhất tạo ra một thỏa thuận hợp pháp có thể thực thi.

Một biên bản ghi nhớ – MOU trở có thể trở thành một biên bản pháp lý khi chúng đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Xác định đầy đủ các bên tham gia vào giao ước
  • Mục đích và các nội dung ghi trong bản ghi nhớ phải được các bên liên quan công nhận
  • Các điều khoản của giao ước cần phải được xác nhận chữ ký của các bên liên quan

Các bên tham gia ký kết biên bản ghi nhớ bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu và xem bản ghi nhớ là một bản hợp đồng thay thế, có thể sử dụng nó trong trường hợp các bên không đồng tình hoặc làm trái với các điều khoản trong giao ước.

Vì thế, khi đã ký biên bản ghi nhớ thì mỗi bên tham gia phải có nghĩa vụ thực hiện các giao ước có trong biên bản.