Question:

NAIC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Hiệp hội uỷ viên bảo hiểm quốc gia

Tiếng Anh: National Association of Insurance Commissioners


Hiệp hội uỷ viên bảo hiểm quốc gia (NAIC) là một tổ chức toàn quốc có trách nhiệm chính là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bảo hiểm. Một số mục tiêu chính của NAIC là hỗ trợ các cơ quan quản lí bảo hiểm trên toàn quốc bằng cách thúc đẩy thị trường cạnh tranh, cải thiện các qui định bảo hiểm và đối xử công bằng của người tiêu dùng bảo hiểm.