Question:

NII là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thu nhập không chịu lãi

Tiếng Anh: Net Interest Income


Thu nhập không chịu lãi thu nhập bắt nguồn từ các dịch vụ ngân hàng chịu lệ phí như quản lý tiển mặt công ty, thu tiền chi phiếu, và phí thẻ tín dụng khách hàng thường niên, và các phí dịch vụ hàng tháng trên các tài khoản tiền gửi. Cũng bao gôm nhiều hoạt động mới, như các phí dự phần trong hoa hồng của quỹ hỗ tương, các phí nhà tư vấn đầu tư trong các hoạt động sáp nhập và mua lại công ty, và các phí bảo lãnh phát hành chứng khoán.