Question:

NOPAT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế

Tiếng Anh: Net Operating Income


Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế thường được sử dụng trong tính toán giá trị gia tăng kinh tế (EVA). Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế cho một cái nhìn chính xác hơn về hiệu quả hoạt động đối với các công ty có đòn bẩy. Nó không bao gồm các khoản thuế được miễn mà nhiều công ty nhận được do nợ hiện có.

Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế (NOPAT) cho thấy một công ty hoạt động tốt như thế nào thông qua các hoạt động cốt lõi, như thuế ròng. Nó không bao gồm các tổn thất hoặc chi phí một lần vì những yếu tố này không thực sự đại diện cho lợi nhuận của công ty.

Chi phí này có thể bao gồm các khoản phí liên quan đến việc sáp nhập hoặc mua lại, nếu được xem xét chúng không nhất thiết sẽ hiển thị một bức tranh chính xác về hoạt động của công ty mặc dù chúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty trong năm đó.