Question:

NSW là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cơ chế một cửa quốc gia

Tiếng Anh: National Single Window


Cơ chế một cửa quốc gia là một hệ thống cho phép xuất trình dữ liệu và thông tin một lần; xử lý dữ liệu và thông tin đồng thời; ra quyết định một lần cho việc giải phóng và thông quan hàng hóa được hiểu rằng hải quan là cơ quan duy nhất ra quyết định giải phóng, thông quan hàng hóa trên cơ sở quyết định của các bộ ngành chức năng được kịp thời gửi tới cơ quan hải quan.

Trong NSW, các DN và cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép và thông quan cho hàng hóa, phương tiện vận tải trên cơ sở hồ sơ điện tử, giấy phép điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống CNTT chuyên ngành. Việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành (chất lượng, kiểm định, kiểm nghiệm…) do các Bộ, ngành thực hiện. Kết quả kiểm tra chuyên ngành, giấy phép được kết nối và gửi trực tuyến cho Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan và các cơ quan hữu quan thông quan cho hàng hóa và phương tiện vận tải. Về mặt kỹ thuật, NSW là hệ thống tích hợp gồm cổng thông tin Hải quan một cửa quốc gia, hệ thống thông quan của cơ quan Hải quan, các hệ thống cấp phép của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và một số bộ ngành khác.