Question:

O/F là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Cước Biển

Tiếng Anh: Ocean Freight


O/F là chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích hay còn được gọi là cước đường biển.