Question:

OPEX là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chi phí hoạt động

Tiếng Anh: Operating Expenditure


Chi phí hoạt động (OPEX) là khoản chi mà công ty phải bỏ ra thông qua các hoạt động kinh doanh thông thường, gồm có tiền thuê nhà, thiết bị, khoản chi tồn kho, tiếp thị, lương nhân sự, biến phí cấp bậc và quĩ được phân bổ cho nghiên cứu và phát triển. Chi phí này là chi phí liên tục để vận hành một sản phẩm, doanh nghiệp hoặc hệ thống.

Một trong những trách nhiệm của quản lí là xác định cách giảm chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của công ty với các đối thủ.