Câu hỏi:

OTC là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Cổ phiếu chưa niêm yết

Tiếng Anh: Over-the-counter


Cổ phiếu chưa niêm yết là những cổ phiếu đã được phát hành nhưng chưa niêm yết và giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán. Loại này thường lãi nhiều mà rủi ro cũng nhiều.

Cổ phiếu chưa niêm yết bao gồm ba loại cổ phiếu:

  • Cổ phiếu ưu đãi
  • Cổ phiếu ủy thác
  • Cổ phiếu trực tiếp