Question:

PEG là gì

Answer:

Tiếng Việt: Tỷ số giá trên thu nhập so với tăng trưởng

Tiếng Anh: Price-To-Earnings Growth Ratio


Tỷ số giá trên thu nhập so với tăng trưởng là chỉ số so sánh giữa tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) so với tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS (EPS Growth Rate) của cổ phiếu.

Tỉ lệ PEG là tỉ lệ được sử dụng để định giá cổ phiếu khi tính đến tốc độ tăng trưởng thu nhập dự kiến từ cổ phiếu đó. Tỉ lệ này được cho là cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn so với tỉ lệ P/E.