Question:

PFI là gì

Answer:

Tiếng Việt: Sáng kiến tài chính tư nhân

Tiếng Anh: Private Finance Initiative


Sáng kiến tài chính tư nhân (PFI) là một phương thức mua sắm sử dụng đầu tư của khu vực tư nhân để cung cấp cơ sở hạ tầng và / hoặc dịch vụ của khu vực công theo một đặc điểm kỹ thuật do khu vực công xác định. Đây là một tập hợp con của phương pháp tiếp cận mua sắm rộng lớn hơn được gọi là hợp tác công tư (PPP), với đặc điểm xác định chính là việc sử dụng tài chính dự án (sử dụng nợ của khu vực tư nhân và vốn chủ sở hữu, được bảo lãnh bởi nhà nước) để cung cấp cho công chúng dịch vụ. Ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp tài chính, các công ty khu vực tư nhân vận hành các cơ sở công cộng, đôi khi sử dụng các nhân viên khu vực công cũ đã chuyển hợp đồng lao động sang khu vực tư nhân thông qua quy trình TUPE áp dụng cho tất cả nhân viên trong công ty có quyền sở hữu thay đổi.