Câu hỏi:

PSP là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận

Tiếng Anh: Profit Sharing Plan


Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận là kế hoạch nghỉ hưu chia sẻ cho nhân viên một phần lợi nhuận trong tổng lợi nhuận của công ty.

Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận còn được gọi là kế hoạch chia sẻ lợi nhuận hoãn lại (DPSP), trong đó nhân viên được nhận một tỉ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty dựa trên thu nhập hàng quí hoặc hàng năm.

Đây là một cách tuyệt vời để doanh nghiệp tạo cho nhân viên của mình ý thức về quyền sở hữu trong công ty. Tuy nhiên, kế hoạch chia sẻ lợi nhuận thường có những hạn chế về việc khi nào và làm thế nào một nhân viên có thể rút các khoản tiền này ra mà không bị phạt.