Question:

QOQ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: So với quý trước

Tiếng Anh: Quarter on Quarter


QOQ là một kĩ thuật đo lường để tính toán sự thay đổi dữ liệu của một quý với quý liền trước trong cùng một năm tài chính.

QOQ tương tự như YOY, YOY so sánh quý của một năm (chẳng hạn như quý đầu tiên của năm 2019) với cùng quý của năm trước (quý đầu tiên của năm 2018).

Vai trò của QOQ:

  • QOQ mang lại cho các nhà đầu tư và các nhà phân tích ý tưởng về cách một công ty đang phát triển qua từng quý.
  • QOQ cho phép một doanh nghiệp giám sát những thay đổi ngắn hạn và giám sát tiến độ hoàn thành mục tiêu hoặc các tiêu chuẩn đặt ra. QOQ cung cấp những thông tin có giá trị về kết quả công ty đã và đang thực hiện nằm đề ra những biện pháp thay đổi kịp thời nếu cần thiết.