Question:

RBC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vốn dựa trên cơ sở rủi ro

Tiếng Anh: Risk-Based Capital


Vốn dựa trên cơ sở rủi ro là số đo sức mạnh tài chính của một ngân hàng, khi xem xét đến các khoản dự trữ vốn dành cho các khoản cho vay, đầu tư, và một số mục khác ngoài bảng cân đối kế toán. Nói chung, các tài sản có rủi ro tín dụng cao hơn đòi hỏi nhiều vốn dự trữ hơn các tài sản có rủi ro thấp. Mục đích của vốn trên cơ sở rủi ro là: (1) khuyến khích các ngân hàng duy trì vốn cổ phần đệm đầy đủ, bao gồm cổ phiếu thường, để hỗ trợ các tài sản trên bảng cân đối kế toán; (2) bao gồm các mục ngoài bảng cân đối kế toán trong tính toán lượng vốn thích hợp; (3) khuyến khích sự nắm giữ các tài sản thanh khoản rủi ro thấp; (4) thiết lập bảng hướng dẫn quốc tế thống nhất đối với sự thích hợp về vốn ngân hàng trong các nước nhóm mười (GROUP OF TEN).