Question:

RM là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chuyên viên quan hệ khách hàng

Tiếng Anh: Relationship Manager


Chuyên viên quan hệ khách hàng là người làm việc để cải thiện mối quan hệ kinh doanh với các công ty đối tác và khách hàng. Quan hệ khách hàng thường được chia thành hai lĩnh vực: quản lí quan hệ khách hàng và quản lí quan hệ kinh doanh. Cả hai lĩnh vực đều có chung mục tiêu là tạo các mối quan hệ tốt để doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi ích từ các mối quan hệ đó và duy trì danh tiếng tốt.