Question:

RMD là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phân phối tối thiểu bắt buộc

Tiếng Anh: Required Minimum Distribution


Phân phối tối thiểu bắt buộc hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại những người sử dụng tài khoản hưu trí để tránh phải trả thuế. Phân phối tối thiểu bắt buộc được xác định bằng cách chia giá trị thị trường hợp lý cuối năm trước (FMV) của tài khoản hưu trí cho thời gian phân phối hoặc tuổi thọ áp dụng. Sở Thuế vụ (IRS) có một bảng tính để giúp người nộp thuế tính toán số tiền họ phải rút. Nói chung, người giám sát tài khoản hoặc quản trị viên kế hoạch của bạn sẽ tính toán những số tiền này và báo cáo chúng cho IRS. Vào năm 2020, độ tuổi rút tiền từ tài khoản hưu trí đã thay đổi. Bạn phải bắt đầu rút tiền từ tài khoản hưu trí trước ngày 1 tháng 4 sau năm chủ tài khoản đạt 72 tuổi (trước năm 2020, độ tuổi RMD là 70 ½ tuổi). Người về hưu sau đó phải rút số tiền RMD mỗi năm tiếp theo dựa trên cách tính RMD hiện tại.