Câu hỏi:

ROE là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tiếng Anh: Return on Equity


Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là thước đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn của cổ đông bỏ ra và tích lũy được (có thể lợi nhuận để lãi) tạo ra bao nhiêu đồng lãi. Từ đó nhà đầu tư có cơ sở tham khảo khi quyết định mua công ty X hay công ty Y có cùng ngành nghề với nhau.

Tỉ lệ ROE càng cao chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông, điều này có nghĩa công ty cân đối một cách hài hòa giữa đồng vốn cổ đông với đồng vốn vay (vì nếu vay nhiều thì phải trả lãi vay làm giảm lợi nhuận) để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trên thị trường để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.