Question:

RONA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Lợi nhuận trên tài sản ròng

Tiếng Anh: Return on Net Assets


Lợi nhuận trên tài sản ròng là phép đo về hiệu quả tài chính được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho tổng tài sản cố định và vốn lưu động ròng. Lợi nhuận ròng còn được gọi là thu nhập ròng.

Tỉ lệ RONA cho biết một công ty và ban quản lí của công ty đó đang sử dụng hiệu quả các tài sản hay không. Kết quả có tỉ lệ cao sẽ cho thấy rằng ban lãnh đạo đang thu được nhiều tiền hơn với mỗi đồng được đầu tư vào tài sản. RONA cũng được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một công ty so với các công ty khác trong ngành.