Question:

RWA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tài sản có trọng số rủi ro

Tiếng Anh: Risk-weighted asset


Tài sản có trọng số rủi ro là số vốn tối thiểu mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác phải nắm giữ để bù đắp tổn thất bất ngờ phát sinh do rủi ro vốn có của tài sản và không bị phá sản.Tài sản có trọng số rủi ro được thiết kế để đáp ứng với những thay đổi cả về chất lượng và cơ cấu danh mục cho vay của ngân hàng.
Về cơ bản, tài sản có trọng số rủi ro là các khoản cho vay và các tài sản khác của ngân hàng, được tính trọng số (nghĩa là nhân với hệ số phần trăm) để phản ánh mức độ rủi ro tổn thất tương ứng của chúng đối với ngân hàng. Ví dụ, các khoản thế chấp được bảo đảm bằng tài sản là nhà ở thường được coi là có rủi ro thấp hơn so với cho vay bằng thẻ tín dụng không có thế chấp. Như vậy, ngân hàng có số lượng tài sản rủi ro cao hơn và các khoản cho vay càng lớn thì tài sản có trọng số rủi ro càng cao và do đó, ngân hàng phải có số vốn càng cao để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của APRA.

Các loại tài sản khác nhau mà ngân hàng nắm giữ có trọng số rủi ro khác nhau, và việc điều chỉnh tài sản theo mức độ rủi ro cho phép ngân hàng chiết khấu các tài sản có rủi ro thấp hơn. Ví dụ, các tài sản như trái phiếu có tỷ trọng rủi ro cao hơn trái phiếu chính phủ, được coi là có rủi ro thấp và được ấn định tỷ trọng rủi ro 0%.