Question:

SAA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Phân bổ tài sản chiến lược

Tiếng Anh: Strategic asset allocation


Phân bổ tài sản chiến lược (SAA) là việc phân bổ tỉ lệ phần trăm cho các loại tài sản khác nhau để đáp ứng các mục tiêu của nhà đầu tư.

Phân bổ tài sản chiến lược cung cấp cấu trúc cơ bản của một danh mục đầu tư. Nó được phát triển bằng cách kết hợp các mục tiêu và ràng buộc trong báo cáo chiến lược đầu tư (IPS) với kì vọng về lợi nhuận của các loại tài sản khác nhau.