Question:

SBLC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thư tín dụng dự phòng

Tiếng Anh: Stand By Letter of Credit


Thư tín dụng dự phòng là tín dụng thư thể hiện một khoản nợ bởi ngân hàng phát hành đối với bên thứ ba được chỉ định (Bên hưởng lợi) phụ thuộc vào việc khách hàng của ngân hàng không thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng với bên hưởng lợi. Cũng được gọi là cam kế thực thi. Thư tín dụng dự phòng thường được sử dụng để khuyến khích tín dụng, với hiểu biết rằng, trong đa số trường hợp nó sẽ không bao giờ được rút hay được cấp vốn.