Question:

SEBI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Ấn Độ

Tiếng Anh: Securities and Exchange Board of India


Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Ấn Độ (SEBI) là cơ quan quản lí quan trọng nhất của thị trường chứng khoán ở Ấn Độ. SEBI là đối tác của Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC). Mục tiêu của nó là bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư chứng khoán và thúc đẩy sự phát triển và điều tiết thị trường chứng khoán và cho các vấn đề liên quan.