Question:

SLAC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Chủ hàng đóng và đếm hàng

Tiếng Anh: Shipper’s load and count


SLAC thường được thêm vào phần cuối sau mô tả hàng hóa, có nghĩa là việc kiểm đếm, chất hàng lên container và đóng chì là nhiệm vụ của người gửi hàng, hãng tàu không có trách nhiệm.

Load: Shipper chịu trách nhiệm đóng hàng lên container bằng phương thức/phương tiện của riêng họ

Count: Shipper tự kiểm đếm và chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa theo kê khai