Question:

SSI là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tiền Phụ cấp An Sinh

Tiếng Anh: Supplemental Security Income


Tiền Phụ cấp An Sinh là một chương trình chi trả hàng tháng cho những người có thu nhập và nguồn thu nhập hạn chế nếu họ từ 65 tuổi trở lên hoặc nếu họ bị mù hoặc bị một tàn tật khác. Hội đủ điều kiện nhận SSI có nghĩa là quý vị sẽ được nhận khoản tiền phúc lợi hàng tháng cùng những dịch vụ và phúc lợi đi cùng.