Question:

Tại sao lợi ích kinh tế lại là động lực trực tiếp của các chủ thể và hoạt động kinh tế – xã hội?

Answer:

Thỏa mãn nhu cầu vật chất là hết sức cần thiết đối với các chủ thể, đạt được lợi ích kinh tế là cơ sở để thỏa mãn nhu cầu đó. Các chủ thể khi thực hiện các hoạt động kinh tế – xã hội đều có mong muốn nâng cao đời sống vật chất bằng thu nhập chính đáng.

Vì: Tất cả các quan hệ lợi ích kinh tế được thiết lập, duy trì và phát triển phụ thuộc vào lợi ích kinh tế đạt được trong mối quan hệ kinh tế đó.