Question:

TCO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổng chi phí sở hữu

Tiếng Anh: Total Cost of Ownership


Tổng chi phí sở hữu là tất cả chi phí liên quan đến việc mua bán, chuẩn bị, khởi động, vận hành của một sản phẩm hay một khoản đầu tư. Việc đánh giá tổng chi phí sở hữu sẽ thể hiện một bức tranh cụ thể hơn về sản phẩm giá trị của nó qua thời gian.

Khi phải cân nhắc hàng loạt các lựa chọn để đưa ra quyết định mua, người mua không chỉ nhìn vào giá trị ngắn hạn của một mặt hàng mà còn phải nhìn vào giá trị dài hạn, hay còn gọi là tổng chi phí sở hữu. Các mặt hàng được mua với tổng chi phí sở hữu thấp hơn sẽ có giá trị tốt hơn về lâu dài.