Question:

TSCĐ là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tài sản Cố định

Tiếng Anh: Fixed Assets


Tài sản cố định là những tư liệu lao động thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

  1. Có giá trị lớn
  2. Thời gian sử dụng dài
  3. Trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là tư liệu lao động

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC, các tư liệu lao động được coi là tài sản cố định phải có giá trị từ 30 triệu đồng và thời gian sử dụng trên một năm. Các tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn trên được gọi là các công cụ lao động nhỏ, được mua sắm bằng nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp.

Phân loại: Tài sản cố định bao gồm:

  • Tài sản cố định hữu hình như máy móc, thiết bị, nhà xưởng
  • Tài sản cố định vô hình như chi phí thành lập DN, chi phí mua phát minh, bằng sáng chế…