Question:

UAT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Kiểm thử chấp nhận người dùng

Tiếng Anh: User Acceptance Testing


Kiểm thử chấp nhận người dùng là giai đoạn cuối cùng của quy trình kiểm thử phần mềm nhằm xác minh xem một sản phẩm hoặc phần mềm có phù hợp với mục đích mà nó được xây dựng ngay từ đầu hay không. Trong quá trình UAT, người dùng phần mềm thực tế kiểm tra phần mềm để đảm bảo phần mềm có thể xử lý các tác vụ cần thiết trong các tình huống thực tế, theo các thông số kỹ thuật.