Question:

VAT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thuế giá trị gia tăng

Tiếng Anh: Value Added Tax


Thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.

Hiện nay, thuế GTGT đã được áp dụng rộng rãi trên toàn bộ các nước trên thế giới (khoảng 130 quốc gia). Ở Việt Nam, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá 9, đã thông qua Luật thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1999.

Đây là một loại thuế doanh thu đánh vào mỗi giao đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hoá, từ khi còn là nguyên liệu thô sơ cho đến sản phẩm hoàn thành và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Chính vì vậy, mà chúng ta còn gọi là thuế doanh thu có khấu trừ số thuế đã nộp ở giai đoạn trước. Thuế GTGT được cộng vào giá bán hàng hoá, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ.