Câu hỏi:

WACC là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Chi phí sử dụng vốn bình quân

Tiếng Anh: Weighted Average Cost of Capital


Chi phí sử dụng vốn bình quân là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỉ trọng các loại vốn mà doanh nghiệp sử dụng.

Nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu, nợ vay…

Ý nghĩa: Thông thường trong thực tế hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình đầu tư, doanh nghiệp phải huy động sử dụng nhiều nguồn tài trợ khác nhau và mỗi nguồn tài trợ có chi phí sử dụng vốn không giống nhau.

Do vậy, cần phải xác định chi phí sử dụng vốn bình quân để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.