Question:

WC là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vốn lưu động

Tiếng Anh: Working capital


Vốn lưu động (Working capital) bao gồm các nguồn vốn trong ngắn hạn để vận hành doanh nghiệp, thể hiện thanh khoản hoạt hoạt động của doanh nghiệp đó.

Vốn lưu động bằng với giá trị nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho và khoản phải thu trừ đi khoản phải trả. Quy mô của con số ròng này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính thanh khoản của doanh nghiệp.

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn

Các doanh nghiệp bán lẻ (mua từ nhà cung cấp và bán lại ngay cho khách hàng) sẽ không cần nhiều vốn lưu động. Ngược lại, các công ty xây dựng mà công trình được thanh toán trên cơ sở dài hạn, sẽ cần có nguồn vốn lưu động lớn hơn.