Question:

WCO là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Tổ chức Hải quan thế giới

Tiếng Anh: World Customs Organization

 

Tổ chức Hải quan thế giới (World Customs Organization – WCO) thành lập năm 1952 với tên gọi Hội đồng hợp tác hải quan (CCC) là một tổ chức độc lập liên chính phủ với sứ mệnh tăng cường hiệu quả và hiệu suất hành chính hải quan.

Thành viên tổ chức và cơ chế hoạt động của WCO:

Hiện tại, WCO có 183 nước thành viên toàn cầu, chiếm tới 98% thương mại thế giới. WCO là tổ chức quốc tế duy nhất có chức năng gắn kết các vấn đề hải quan toàn cầu và thể hiện tiếng nói chung cộng đồng hải quan quốc tế.

WCO có cơ chế hoạt động như một diễn đàn đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm giữa đại diện hải quan quốc gia, qua đó cung cấp các nước thành viên một loạt các Hiệp ước và các văn kiện pháp lý khác bao gồm các chuẩn mực hiện đại hoá hải quan về nhiều chuyên đề như phân loại hàng hoá, trị giá, qui tắc xuất xứ, chống gian lận thương mại, an ninh chuỗi cung ứng, liêm chính hải quan và thuận lợi hoá thương mại.