Question:

WHT là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Thuế khấu trừ tại nguồn

Tiếng Anh: Withholding Tax


Thuế khấu trừ tại nguồn (hay còn gọi là Thuế thu tại nguồn, Thuế tạm thu, Thuế khấu lưu) là khoản tiền mà chủ lao động giữ lại từ tiền lương của nhân viên và trả trực tiếp cho chính phủ.

Số tiền bị giữ lại là một khoản tín dụng trong thuế thu nhập mà nhân viên phải trả trong năm. Nó cũng là một loại thuế đánh vào thu nhập (lãi và cổ tức) từ chứng khoán thuộc sở hữu của một người nước ngoài không cư trú, cũng như thu nhập khác được trả cho nước ngoài.
Thuế khấu trừ tại nguồn được đánh vào phần lớn những người có thu nhập từ thương mại hoặc kinh doanh tại Mỹ.