Question:

Xuất khẩu tư bản trong chủ nghĩa tư bản độc quyền thực chất là gì?

Answer:

Xuất khẩu giá trị ra nước ngoài nhằm mục đích thu được giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác từ các nước nhập khẩu tư bản.

Vì: Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư.