Question:

CFO là gì

Answer:

Tiếng Việt: Giám đốc Tài chính

Tiếng Anh: Chief Financial Officer


Giám đốc tài chính là thành viên của nhóm điều hành cấp cao, người quản lý tất cả các khía cạnh tài chính và tăng trưởng dài hạn của công ty. Họ thiết lập và duy trì chiến lược về tài chính của công ty để thu lợi nhuận và giám sát các hoạt động tài chính và kế toán. Các trách nhiệm cụ thể có thể khác nhau tùy theo ngành của công ty, nhưng thường bao gồm:

  • Giám sát và chịu trách nhiệm cho vấn đề tài chính của công ty.
  • Quản lý và đào tạo cho nhân viên kế toán.
  • Thực hiện đánh giá tài chính hàng tuần và hàng tháng, viết báo cáo để đệ trình lên nhóm quản lý cấp cao.
  • Lập ngân sách phù hợp với yêu cầu của các bộ phận công ty.
  • Xây dựng kế hoạch và dự báo tài chính hàng năm cho công ty.
  • Tiến hành phân tích rủi ro tài chính và lợi ích của các sáng kiến ​​kinh doanh.