Question:

AIP là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Rủi ro đã chuyển nhượng

Tiếng Anh: Assigned Risk


Rủi ro đã chuyển nhượng là khi một công ty bảo hiểm được yêu cầu cung cấp một hạng mục bảo hiểm theo luật bảo hiểm nhà nước. Một rủi ro đã chuyển nhượng thường là rủi ro có thể khó tìm được hạng mục bảo hiểm trên thị trường chung. Các cơ quan quản lí đối phó với các rủi ro đã chuyển nhượng bằng cách yêu cầu các công ty bảo hiểm cùng hợp lực lại để cung cấp bảo hiểm.