Câu hỏi:

DED là gì?

Trả lời:

Tiếng Việt: Khoản khấu trừ

Tiếng Anh: Deductible


Khoản khấu trừ (Deductible): Số tiền phải trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi công ty bảo hiểm bắt đầu trả tiền trong năm bảo hiểm.