Question:

TPA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Dịch vụ hỗ trợ bồi thường

Tiếng Anh: Third Party Adminiatrator


TPA (Third Party Adminiatrator) có nghĩa là dịch vụ hỗ trợ bồi thường thông qua bên thứ 3 (bên thứ nhất là nhà bảo hiểm, bên thứ 2 là khách hàng hoặc công ty môi giới bảo hiểm đại diện quyền lợi khách hàng và bên thứ 3 là đơn vị giải quyết bồi thường độc lập). Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và khách hàng cùng thông qua một đơn vị thứ 3 hỗ trợ thu thập hồ sơ, xác minh nguyên nhân và thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm, các thoả thuận và quy tắc bảo hiểm.