Question:

ZOPA là gì?

Answer:

Tiếng Việt: Vùng thỏa thuận khả thi

Tiếng Anh: Zone of Possible Agreement


Vùng thỏa thuận khả thi (ZOPA) hoặc phạm vi thương lượng, mô tả khu vực trí tuệ trong bán hàng và đàm phán giữa hai bên, nơi một thỏa thuận có thể được đáp ứng mà cả hai bên đều có thể đồng ý. Trong khu vực này, một thỏa thuận là khả thi. Bên ngoài khu vực không có thương lượng sẽ đưa ra một thỏa thuận.

Ví dụ, có một người sẵn sàng cho vay tiền với lãi suất nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và một người muốn vay tiền với một lãi suất nhất định.

Nếu cả hai bên có thể đồng ý một tỷ lệ và thời gian thì ZOPA có thể được thiết lập.
Hiểu biết về ZOPA là rất quan trọng cho một cuộc đàm phán thành công. Để xác định liệu có một ZOPA cả hai bên phải khám phá các mối quan tâm và giá trị của nhau. Điều này nên được thực hiện sớm trong đàm phán và được điều chỉnh khi có thêm thông tin được học.