Điều khoản sử dụng

Tuyên bố Pháp lý

Công ty TNHH AMVN (“AMVN”) duy trì trang web này để cung cấp thông tin về dịch vụ cho khách hàng và các bên quan tâm khác. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web nào do AMVN sở hữu và vận hành có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây, mà các điều khoản này có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không có thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng không sử dụng trang web này cũng như các trang web con do AMVN sở hữu và vận hành.

Sử dụng Tài nguyên trên trang web của AMVN

Tất cả các tài nguyên có trên các trang web con thuộc sở hữu của AMVN và/hoặc các nhà cung cấp tài nguyên của AMVN được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu. Bất kỳ tài nguyên nào cũng có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác của AMVN và/hoặc các nhà cung cấp tài nguyên của AMVN. Tất cả các quyền được bảo lưu bởi AMVN và/hoặc các nhà cung cấp tài nguyên trên các trang web con thuộc sở hữu của AMVN.

AMVN cho phép người dùng xem và trích xuất thông tin trên trang web của AMVN thông qua các hình thức như in ấn, tải xuống, chuyển tiếp hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

Quyền và Nghĩa vụ của Người dùng

Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của AMVN; không được cản trở, hay gây ảnh hưởng đến việc người khác sử dụng trang web của chúng tôi; đồng thời không được can thiệp vào việc vận hành và quản lý trang web của AMVN.

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng AMVN và/hoặc người lao động của AMVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào vì bất kỳ lý do gì phát sinh từ bất kỳ quyết định nào mà bạn đưa ra khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web của AMVN.

Tài nguyên của Bên thứ ba trên Trang web của AMVN

Trang web này có thể chứa nội dung, bao gồm phần mềm, mã nguồn hoặc tài nguyên được bên thứ ba tải lên trang web của AMVN (“Tài nguyên của bên thứ ba”). AMVN lưu ý rằng chúng tôi từ chối bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Tài nguyên của Bên thứ ba.

Các trang được liên kết đến/từ trang web của AMVN

AMVN sẽ không có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các trang web được liên kết đến/từ trang web của AMVN không thuộc quyền kiểm soát của AMVN. AMVN không chủ ý liên kết trang web của AMVN với các trang web không thuộc quyền quản lý của AMVN nhằm mục đích giới thiệu hoặc xác thực các tổ chức được liên kết và các liên kết chỉ được cung cấp để giúp người dùng tiện tham khảo.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Tất cả các tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền xét xử độc quyền của tòa án Việt Nam.