Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thông báo Pháp lý

Công ty TNHH AMVN (“AMVN”) duy trì trang web này như một nguồn cung cấp thông tin về dịch vụ cho khách hàng và các bên quan tâm khác. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được sở hữu và vận hành bởi AMVN nghĩa là quý vị đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau đây, các điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây, vui lòng không sử dụng trang web này cũng như các trang được sở hữu và vận hành bởi AMVN.

Sử dụng các tài nguyên trên trang web của AMVN

Tất cả các tài nguyên có trên các trang web thuộc sở hữu của AMVN và/hoặc của bên cung cấp tài nguyên đó được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu. Bất kỳ tài nguyên nào cũng có thể là đối tượng của các quyền sở hữu trí tuệ khác của AMVN và / hoặc các nhà cung cấp tài nguyên đó, mọi quyền đều được bảo lưu bởi AMVN và các nhà cung cấp tài nguyên trên trang các web thuộc sở hữu của AMVN. AMVN cho phép người sử dụng xem, trích lục thông tin trên các trang web của AMVN như in, tải, chuyển tiếp hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng.

Quý vị đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web của AMVN; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý trang web của AMVN. Quý vị tự nhận thức rõ và chấp nhận rằng AMVN và/hoặc nhân viên của AMVN không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của quý vị khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web của AMVN do bất kỳ nguyên nhân gì.

Tài nguyên của bên thứ 3 trên trang web của AMVN

Trang web này có thể có các nội dung, bao gồm phần mềm hoặc mã nguồn, những tài nguyên được đăng tải lên từ các bên thứ ba để đưa vào trang web của AMVN (“Tài nguyên của bên thứ 3”). Xin lưu ý rằng AMVN từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến tài nguyên của bên thứ 3.

Các trang được liên kết đến/từ trang web của AMVN

AMVN không có trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với các trang web được liên kết đến/từ trang web của AMVN mà các trang đó không thuộc quyền kiểm soát của AMVN. AMVN không có ý định liên kết trên trang web của AMVN đến các trang web không thuộc kiểm soát của AMVN nhằm mục đích được giới thiệu hoặc chứng thực của các thực thể được liên kết và chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người dùng.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Việt Nam.

Bạn cần tìm kiếm công ty dịch thuật uy tín?

Chúng tôi luôn sẵn sàng kết nối trực tuyến, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp.